Thông tin rạp

Cineplex Hưng Lộc

323 Hưng Hiệp, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai

Tel: 061 3761 218

MẠNG XÃ HỘI