Thông tin rạp

Rạp Lê Độ

46 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: 0511 3822 574

MẠNG XÃ HỘI