< GINI GIRLS PROJECT> là một dự án được lên kế hoạch để đem lại Sự khỏi đầu thành công và ổn định nhanh chóng cho hoạt động Gini casting và việc quản lý ngôi sao sẽ được tiến hành giữa hai bên công ty GINI HOLDINGS và VIE GROUP Việt Nam thông qua sản xuất và phát sóng chương trình thử giọng <GINI GIRLS>