BAIKAL group of companies
75% 20% 12mg/l Lake Baikal – the largest natural reservoir of fresh water Озеро Байкал – крупнейший природный резервуар пресной воды of all drinking water of the world всей питьевой воды мира of all fresh water of the world всей пресной воды мира (at a depth of 400 m) – the highest content of natural oxygen (на глубине 400 м) – наивысшее содержание природного кислорода
GIRLS PROJECT
< GINI GIRLS PROJECT> là một dự án được lên kế hoạch để đem lại Sự khỏi đầu thành công và ổn định nhanh chóng cho hoạt động Gini casting và việc quản lý ngôi sao sẽ được tiến hành giữa hai bên công ty GINI HOLDINGS và VIE GROUP Việt Nam thông qua sản xuất và phát sóng chương trình thử giọng <GINI GIRLS>